De CEF, een transversale dienst

De Raad voor Onderwijs en Vorming is één van de adviesorganen verbonden aan de dienst van het Algemeen Secretariaat die bij decreet op 12 juli 1990 werd opgericht (en in 2001 bevestigd). Hij heeft als algemene opdracht onderwijs en vorming te bevorderen. Het komt hem dus toe alle onderwerpen te behandelen die betrekking hebben op de toekomst van onderwijs en vorming, waarbij een verband tussen die twee gebieden wordt gelegd.

Om met de specifieke problemen van de sectoren onderwijs en opleiding goed rekening te houden, bestaat de CEF uit drie instanties : de Kamer voor Onderwijs, de Kamer voor Vorming en de Raad, die beide overkoepelt en die alleen gemachtigd is tot het uitbrengen van adviezen.

De CEF is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij onderwijs en beroepsvorming, met het oog op levenslang leren.

De Kamers sturen de dossiers die inzonderheid ze aangaan, volgens een afspraak met de Raad. Maar de adviezen worden, meestal bij consensus, in de Raad, waarin beide Kamers zitting houden, uitgebracht.

Sedert 2008 zijn de adviezen kort en worden ze gebaseerd op omslachtige en zeer gedocumenteerde onderzoeksdossiers, die door het secretariaat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitters worden bekendgemaakt.

Drie opdrachthouders volgen de dossiers op en voeren de onderzoeken. Ze worden vaak als deskundigen uitgenodigd in verschillende kringen in België en Europa. Ze worden soms aangewezen om de Franse Gemeenschap in werkgroepen of in Europese projecten te vertegenwoordigen.