De opdrachten van de Raad voor Onderwijs en Vorming

  • De beroepsopleiding die in het Waalse Gewest en in de Brusselse Franse Gemeenschapscommissie wordt georganiseerd, en het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs bevorderen, met eerbiediging van de autonomie en de pedagogische vrijheid van de inrichtende machten, op grond van de werkzaamheden van de bestaande raden.
  • Alle onderwerpen over de toekomst van het onderwijs en de beroepsopleiding behandelen door een verband tussen die te leggen. Hij moet adviezen uitbrengen over alle fundamentele hervormingen van het onderwijs, met inbegrip van de eventuele wijzigingen van de duur van de leerplicht, en over alle hervormingen van de vorming, met inbegrip van de coördinatie van het tewerkstellingsbeleid en het vormingsbeleid.
  • De overeenstemming tussen onderwijs-vorming-tewerkstelling alsook de evolutie van de arbeidsmarkt en van de afzetmarkt op het einde van de verschillende studie- en vormingsniveaus onderzoeken.
  • Een brug leggen met de economische en sociale kringen voor de bepaling van een beleid dat beantwoordt aan de behoeften inzake onderwijs en vorming en dat inzonderheid de onontbeerlijke overeenstemming met de arbeidsmarkt nastreeft.
  • Sedert enkele jaren schenkt de CEF een bijzondere aandacht aan de gevolgen van het Lissabon-proces (Bologna en Kopenhagen) op Onderwijs en Vorming. Zijn vroegere wachtrol werd vervangen door een overbrengings-, verspreidings- en vulgarisatierol en een werkelijke deskundigheid in verschillende Europese aangelegenheden.